Privacyverklaring

Privacyverklaring TASCc rol

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. TASCc rol acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

TASCc rol is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij onderscheiden twee verschillende groepen; de gebruiker van TASCc rol (onze opdrachtgever) en de deelnemer (de kandidaat/deelnemer met wie wij in opdracht van de gebruiker afspraken maken voor het doen van rollenspel via webcam/videoconferencing. Dat rollenspel wordt vastgelegd en de opname ervan komt ter beschikking van de gebruiker/opdrachtgever)

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

van de gebruiker:
NAW gegevens
Telefoonnummer
Factuuradres
Emailadres
Betalingsgegevens
IP-adres

van de kandidaat/deelnemer:
voornaam of initialen
dossiernr. opgegeven door de gebruiker
emailadres
eventuele extra gegevens, opgegeven door de gebruiker

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen opdracht
Wanneer u als gebruiker bij ons een bestelling plaatst, dwz ons de opdracht geef tot rollenspel, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens/bedrijfsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij deze ook aan derden verstrekken.

Contactformulier
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Dat geldt m.n. voor het emailadres van de deelnemer/kandidaat. Deze partners (het videoconferencing provider) zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.
Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens en video opname wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw opdracht af te handelen en zolang u gebruiker blijft van RASCc rol. Een back-up van de video opname van het rollenspel bewaren wij maximaal 4 weken nadat de opname zijn gemaakt. Daarna worden zij uit onze omgeving verwijderd.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Voor de deelnemer/kandidaat is het van belang afspraken te maken over de aan ons te verstrekken gegevens en de omgang met de videogespreksopname.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Met uw inlogcodes heeft u als gebruiker toegang tot uw accountgegevens en kunt die wijzigen. U kunt ook ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Als deelnemer/kandidaat geeft u ons toestemming het videogesprek op te nemen en beschikbaar te stellen aan onze opdrachtgever, zodra u uw afspraak verzoek naar ons toezend.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
TASCc rol
Weverwijk 8
4245 KW Leerbroek
info@tascc.nl
06 55355583